Novosti

30/04/2009

90. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 88. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 89. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
3.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u travnju 2008. godine
4.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec travanj 2008. godine
5.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec travanj 2008. godine
6.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga trgovačkog društva Elektromehanika d.d. u stečaju za sklapanje sudske nagodbe u parničnom postupku Posl.br.P-199/07 pred Trgovačkim sudom u Pazinu
7.Donošenje Zaključka o pristupanju pripremnim radnjama i utvrđivanju lokacije za izgradnju novog objekta Doma za starije i nemoćne osobe u Puli
8.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ponovljenoj raspravi o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Pule
9.Donošenje Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule
10.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 2495/7 k.o. Pula, Ulica Jakova Puljanina br. 24
11.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda na k.č. 5281/2 i k.č. 5199/1 obje k.o. Pula (MO Stoja)
12.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina, i naprava za prodaju cvijeća i svijeća
13.Donošenje Zaključka o davanju na upravljanje kupališta Stoja i Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
14.Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2008. godini
15.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za prvo tromjesečje 2008. godine