Novosti

30/04/2009

88. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 86. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. - 31.12.2007. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2007. godinu
3.Donošenje Zaključka o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2008. godine
4.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svijetleće prometne signalizacije
5.Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u Puli na dijelu Marulićeva - Nazorova ulica
6.Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva ˝Pula Herculanea˝d.o.o. Pula za radove na održavanju javnih WC-a i pisoara
7.Donošenje Odluke o prihvatu Ugovora za provedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule broj 20-08/07-3503
8.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Buršić Anton
9.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, slika, knjiga, portretiranje, tetoviranje te prodaju sladoleda i pića i slično
10.Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju stana u Puli, Castropola 49
11.Donošenje Zaključka o sukladnosti stjecanja prava vlasništva na nekretninama s interesima Grada Pule - dr. Gondà¡nà© Sà¡ri Emma