Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Grad Pula-Pola uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, i85/15 i 69/22) i obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo informaciju mora posjedovati u materijaliziranom obliku.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pristup informacijama ostvaruje se:

1) objavljivanjem informacija na službenim internetskim stranicama Grada Pule, u Službenim novinama Grada Pule, odnosno Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske;
2) objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću
3) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama

Službenik za informiranje

Eva Barbir
tel: +385 (0) 371 715
email: pisarnica@pula.hr

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se putem niže navedenih obrazaca, predajom poštom ili neposredno u pisarnicu Grada (adresa:Grad Pula-Pola, Stara tržnica 1, 52100 Pula) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@pula.hr

Obrasci – preuzimanje za korisnike


Naknada za pristup informacijama

Grad Pula ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova usluge dostave tražene informacije, koji se naplaćuju temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Korisnik prava na informaciju dužan je unaprijed u cijelosti uplatiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troška usluge dostave u roku od 8 dana, na žiro račun:

Grada Pula-PolaIBAN: HR9523600001835900006,
poziv na broj: HR68 7706-OIB uplatitelja.

Ako korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi utvrđeni mu iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Grad Pula izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriterijima.

Pravni okvir pristupa informacijama

 • Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 69/22)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst(PDF)

Ostali zakoni

 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine” br. 17/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine” br. 79/07i 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” br. 42/18)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine” br. 111/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09, 110/21)

Podzakonski propisi

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« 12/14)
 • Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)
 • Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 141/22)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 123/22)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Popis tijela javne vlasti (»Narodne novine«, broj 19/10)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)

Interni akti

Javnost rada Gradskog vijeća

 • U radu sjednice Gradskog vijeća mogu prisustvovati samo osobe koje je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.
 • Sjednice Gradskog vijeća su javne.
 • Predstavnici tijela mjesne samouprave, udruga građana, vijeća nacionalnih manjina, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice.
 • Fizičke i pravne osobe zainteresirane za praćenje sjednice Gradskog vijeća dužne su pismeno od predsjednika Gradskog vijeća zatražiti svoje, odnosno prisustvo svojih predstavnika na sjednici, najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća, na e-mail: pisarnica@pula.hrili predajom zahtjeva u pisarnicu. Istodobno se može osigurati prisutnost i neposredan uvid osoba u rad Gradskog vijeća ovisno o raspoloživosti mjesta u vijećnici pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja.
 • Ako je broj prijava osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta u vijećnici, predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.
 • Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća za prisustvo na sjednici, mogu pristupiti u vijećnicu uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama