Gradska uprava

Javne ustanove

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Pula osniva javne ustanove: za odgoj i obrazovanje, znanost, kulturu, informiranje, sport i tjelesnu kulturu, tehničku kulturu, za skrb o djeci i zaštitu djece i mladeži, zdravstvo, socijalnu skrb, skrb o osobama s posebnim potrebama i za druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

 

Javne ustanove: