Javne ustanove

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula

Naziv:Dnevni Centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Sjedište: Vidikovac 7
OIB: 65555762680
TEL:052/223-594
MAIL: info.dczr@gmail.com

RAVNATELJICA: Loretta Morosin

Svrha i kontekst djelovanja Dnevnog centra

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula javna je ustanova koja od 2000. djeluje kao Dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju.

Korisnici ove ustanove su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i psihomotornom razvoju, djeca školske dobi s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju te odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju. Također obuhvaćena su djeca rane i predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca sa dodatnim senzornim oštećenjima. Višestruke teškoće uključuju motoričke, kognitivne, komunikacijske te teškoće senzoričke integracije. Metodološki postupci i procedure vezani su uz socijalne usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula.

Socijalne usluge Dnevnog centra pružaju se kroz svakodnevne i povremene programe. Usluge koje Dnevni centar svakodnevno pruža svojim korisnicima, grupirane su na osnovne programske sadržaje te specifične edukacijsko-(re)habilitacijske postupke. Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo: poteškoće u komunikaciji i govoru, motoričke poteškoće, teškoće senzorne obrade i integracije.

Pritom Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula djeluje i komplementarno u odnosu na druge pružatelje usluga koje koriste pojedina djeca. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula provodi i program Rane intervencije te inter/transdisciplinarne procjene i savjetovanja.

Specifični edukacijsko-rehabilitacijski postupci odnose se na terapijske postupke koji se pružaju individualno i grupno, u skladu s vrstom teškoća i potreba, a uključuju asistivnu tehnologiju, alternativnu komunikaciju, senzoričku integraciju, Brain Gym programa. Procedure i procesi vezani su uz procjenu potreba za uslugom.

Rad Centra obavlja se u okviru sljedećih odjela stručnih poslova kao osnovih ustrojstvenih jedinica:

 1. Odjel za djecu rane i predškolske dobi
  U okviru Odjela za djecu rane i predškolske dobi djeluje:
  a) Stručna cjelina - Rana intervencija
  b) Stručna cjelina - Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 1. Odjel za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe
  U okviru odjela za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe djeluje:
  a) Stručna cjelina - Poludnevni boravak za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama
  b) Stručna cjelina - Psihosocijalna podrška za djecu školske dobi integriranu u redovni sustav
  c) Stručna cjelina - Poludnevni boravak za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem usluga

1. Prve socijalne usluge koja uključuje početnu procjenu razvojnih potreba i pružanje usluge savjetodavnog rada,
2. rane intervencije za djecu rane i predškolske dobi do navršene 7. godine života,
3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
7. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
8. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
9. medicinske re/habilitacije