19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za ponedjeljak, 21. studenoga 2022. godine, s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je  slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 25.10.2022. godine
 3. Donošenje Odluke o pripajanju trgovačkog društva PRAGRANDE d.o.o. trgovačkom društvu VODOVOD PULA d.o.o.
 4. Donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
 7. Donošenje:
  7.1. Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola za 2023. godinu
  7.2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  7.3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  7.4. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
  7.5. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti i mladih Grada Pula-Pola za 2023. godinu
  7.6. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 8. Donošenje:
  8.1. Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  8.2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu
  8.3. Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Pula-Pola za razdoblje 2023. - 2025. 
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Video materijali