5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 22. rujna 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u „Dvorani Pula“, zgrade Fakulteta ekonomije i turizma, Pula, Preradovićeva br. 1 (nova zgrada) sazvana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje;
  2.1. Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća od 28.07.2021. godine
  2.2. Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća od 30.07.2021. godine
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju ulaganja Grada Pula-Pola u društvo Plinara d.o.o. u svrhu povećanja temeljnog kapitala
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula
 5. Donošenje Odluke o sastavu urbanog područja Pula
 6. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Pula-Pola
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
 9. Donošenje Zaključka o otkazu Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave
 10. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pule
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Gada Pula-Pola
 12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

Video materijali