25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za utorak, 21. travnja 2020. godine, s početkom u 17,00 sati sazvana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, putem telekonferencije Hangouts meet

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

  1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
  2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
  3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule

Video materijali