Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

15. sjednica Gradskog vijeće Grada Pule

U petak, 24. rujna 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća od 12.08.2010. godine
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 5. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, sportu i tehničkoj kulturi Grada Pule u 2010. godini
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2010/2011
 8. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule u 2010. godini
 9. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 12. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 13. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 14. Donošenje Odluke o proglašenju dijela gradskog groblja Monte Ghiro u Puli kulturnim dobrom od lokalnog značaja
 15. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 16. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika