Socijalni program grada Pule

Slika obitelji s djecom

Grad Pula s ciljem kvalitetnog zadovoljavanje javnih potreba građana stanovnicima svog područja osigurava novčane pomoći,  socijalne i zdravstvene  usluge kako one koje su zakonski obvezujuće tako i mnoge druge iznad propisanih standarda te, u okviru Socijalnog programa, različitim oblicima socijalne skrbi  pruža kontinuiranu  pomoć građanima i obiteljima nižeg materijalnog statusa, narušenog funkcioniranja i zdravstvenog stanja, narušenih odnosa, osobama sa invaliditetom i drugim potrebitim, odnosno prati, podržava i sufinancira rad:          
- udruga s programima i projektima zaštite i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, starijih osoba,  djece i obitelji, kao i drugih osoba u potrebi                                              
- ustanova iz područja socijalne skrbi i zdravstva  koje osiguravaju skrb o korisnicima iznad  standarda propisanih važećim zakonskim propisima RH.

Grad Pula Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuje uvjete i postupak za ostvarivanje prava na:

 1. naknada za troškove stanovanja
 2. prehrana u pučkoj kuhinji
 3. privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište
 4. novorođenačka potpora
 5. pomoć u naravi za prehranu djece do 1 godine
 6. subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja
 7. subvencija učešća u cijeni školske marende
 8. subvencija učešća u cijeni produženog boravka u osnovnim školama
 9. subvencija nabavke školskih udžbenika
 10. novčana pomoć studentima
 11. usluga pomoći u kući
 12. subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu
 13. pomoć umirovljenicima
 14. jednokratna naknada za pogrebne troškove.

Korisnici naknade za troškova stanovanja, prehrane u pučkoj kuhinji, smještaja u prihvatilište i jednokratne naknade za pogrebne troškove mogu biti hrvatski državljani te stranci i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak na području Grada Pule.
Korisnici ostalih oblika pomoći mogu biti hrvatski državljani te stranci i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak na području Grada Pule najmanje pet uzastopnih godina, neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava.
Ako je roditelj, skrbnik ili udomitelj korisnik pomoći za maloljetno dijete, tada maloljetnik i oba roditelja moraju imati prijavljeno prebivalište, odnosno stalni boravak na području Grada Pule najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava.
Osnovica za obračun iznosa naknade za pomoći iz Odluke iznosi 15,04% proračunske osnovice za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj.

 1. Naknada za troškove stanovanja, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, je obvezujući oblik zaštite korisnika socijalne skrbi, u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Priznaje se korisniku prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Podrazumijeva pružanje mjesečne financijske potpore za troškove stanovanja u iznosu od 0,8 osnovice do 1,7 osnovice, ovisno o uvjetima  koje  korisnik prava  ispunjava temeljem odredbi  Odluke. Izuzetno, pravo na naknadu za troškove stanovanja, osobi koja ne može doprinijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju socijalne ugroženosti, može se priznati jednom godišnje u iznosu do dvije osnovice. 

 2. Prehrana u pučkoj kuhinji podrazumijeva osiguranje jednog toplog obroka dnevno  korisniku nižeg materijalnog/zdravstvenog statusa koji nije u mogućnosti da si sam osigura obrok,  niti mu je isti, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga, u mogućnosti osigurati zakonski i ugovorni obveznik.
Pravo se realizira u središtu grada Pule, u Zagrebačkoj 11, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Pula. 

 3. Privremeni smještaj beskućnika u Prihvatilište u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Pula, na adresi u Puli, Valturska 61, Grad Pula osigurava privremeni smještaj za osobe koje nemaju gdje stanovati, borave na javnom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nemaju sredstva kojima bi mogli podmiriti potrebu stanovanja.

 4. Novorođenačka potporadodjeljuje se roditelju povodom rođenja djeteta, do prve godine života djeteta, u iznosu od 2 osnovice.

 5. Pomoć u naravi za prehranu djece do 1 godine -djetetu iz obitelji s troje i više maloljetne djece, čiji prosječni, mjesečni prihod po članu obitelji iznosi do 2 osnovice, do prve godine života, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Pula, osigurava se dodjela mjesečnog paketa.

 6. Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja podrazumijeva subvenciju Grada Pule u iznosu od 20% , 40%  ili 100% cijene programa predškolskog odgoja, ovisno o uvjetima  koje  obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge, ispunjavaju temeljem odredbi  Odluke. 

 7. Subvencija učešća u cijeni školske marende podrazumijeva subvenciju Grada Pule u iznosu od 40% ili 100%  cijene školske marende koja se osigurava u osnovnim školama, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge, ispunjavaju temeljem odredbi  Odluke.

 8. Subvencija učešća u cijeni produženog boravka u osnovnim školama podrazumijeva subvenciju Grada Pule u iznosu od 25% cijene usluge produženog boravka, za  djecu, korisnike prava na doplatak za djecu.

 9. Subvencija nabavke školskih udžbenika   podrazumijeva pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji roditelj/skrbnik ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja, a istovremeno nije ostvarivao pravo na potporu radi nabavke školskih udžbenika po drugoj osnovi.

10. Novčana pomoć  studentima  dodjeljuje se studentima nižeg materijalnog statusa, koji redovito pohađaju visokoškolsku ustanovu i prvi put upisuju akademsku godinu, u iznosu od 0,8  ili 1,6 osnovice, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli ili izvan mjesta prebivališta.

11. Usluga pomoći u kući pruža se osobi nižeg materijalnog statusa koja se zbog starosti, invaliditeta, težih trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili težih privremenih promjena za vrijeme dok te promjene traju, ne može sama, u svom stambenom prostoru, brinuti o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, niti su joj zadovoljavanje istih, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga, u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznici, te joj je prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući realizira se kroz dva oblika skrbi:
Pomoć u kući koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabava namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabava lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života.
Subvencija dostave jednog obroka dnevno - podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika.

12. Subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama  sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, udomiteljima i osobama koje su smještene u  udomiteljske obitelji.                                               Darivateljima krvi koji su krv dali više od 75 puta (muškarci), odnosno više od 50 puta (žene), Grad Pula u cijelosti subvencionira trošak gradskog prijevoza.

13. Pomoć umirovljenicima  - umirovljenicima čiji je prihod u posljednja tri mjeseca po članu obitelji iznosio do 3,7 osnovice, odnosno, ako se radi o samcu, do 4,2 osnovice, za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 0,8 osnovice do 1,2 osnovice, ovisno o ispunjavanju propisanih prihodovnih cenzusa.

14. Jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika,državnog proračuna ili na drugi način,  osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti  iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba obveznicima plaćanja istih čiji su prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji do 2,5 osnovice.