8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za utorak, 07. prosinca 2021. godine, s početkom u 12,00 sati u „Dvorani Pula“ u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Pula, Preradovićeva br. 1 (nova zgrada), sazvana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 16.11.2021. godine
 3. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 4. Donošenje:
  4.1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu
  4.2. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za period od 01.01.2022. - 31.12.2025.
  4.3.Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2022. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2022. - 2024. godine
 5. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2022 godinu
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 8. Donošenje:
  8.1. Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu
  8.2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  8.3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  8.4. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  8.5. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu
  9.6. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 9. Donošenje:
  9.1. Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2023. i 2024. godinu
  9.2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu
 10. Donošenje:
  10.1. Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o.
  10.2. Odluke o prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.
  10.3. Odluka o prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna luka Pula d.o.o
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula- Pola

Video materijali