3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 28. srpnja 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u „Dvorani Pula“ u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Pula, Preradovićeva br. 1 (nova zgrada), sazvana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća od 14.07.2021. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2020. godinu:
  3.1. Dječji vrtić Pula
  3.2. Dječji vrtić „Mali svijet“
  3.3. Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola
  3.4. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
  3.5. Pučko otvoreno učilište Pula
  3.6. Sportska zajednica Grada Pule
  3.7. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  3.8. Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  3.9. JU Pula Film Festival
  3.10. Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2020. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020.
 4. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Pula-Pola
 5. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Pula-Pola
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola

Video materijali