2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 14. srpnja 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u „Dvorani Pula“ u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Pula, Preradovićeva br. 1 (nova zgrada) sazvana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

DNEVNI RED 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 17.06.2021. godine
 3. Donošenje:
  3.1. Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pule iz reda predstavničke većine
  3.2 .Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pule iz reda predstavničke manjine
 4. Donošenje:
  4.1. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  4.2. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2020. godini
 6. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području grada Pule
 7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
 8. Donošenje:
  8.1. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“
  8.2. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Mali svijet“
 9. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 11. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula-Pola ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu 

Video materijali