10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 01. kolovoza 2018. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća od 04.06.2018 godine
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu trgovačkih društava:
a) Castrum Pula 97 d.o.o.
b) Fratarski d.o.o.
c) Kaštijun d.o.o.
d) Luka Pula d.o.o.
e) Monte Giro d.o.o.
f) Plinara d.o.o.
g) Pragrande d.o.o.
h) Pula Herculanea d.o.o.
i) Pula Parking d.o.o.
j) Pulapromet d.o.o.
k) Pula Sport d.o.o.
l) Tržnica d.o.o.
m) Vodovod Pula d.o.o.
n) Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d.
4. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta- Gradskog kazališta Pula
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade Gradu Puli kao jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe
8. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
9. Donošenje Odluke o otpisu zateznih kamata -Plastić Petar
10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola 
11. Rasprava o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski lifta na lokaciji „Uvala Valovine“ ovlaštenika koncesije trgovačkog društva WARM UP d.o.o
 

Video materijali