Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća