Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća - 12.06.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK

Klasa: 013-05-13-01/07
Urbroj: 2163-01-13-1
Pula-Pola, 05. lipnja 2013.

VIJEĆNICIMA
GRADSKOG VIJEĆA
GRADA PULA-POLA

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12) i Odluke o ovlaštenju ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/24, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-32 od 29. svibnja 2013. godine sazivam

prvu, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
u srijedu 12. lipnja 2013. god. u 17,00 sati

u Gradskoj vijećnici, Pula-Pola, Forum 1

sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izviješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika Gradskog vijeća

Pozivam vijećnike koji su izbrani na izborima 19. svibnja 2013. godine, sukladno Objavi Izbornog povjerenstva Grada Pule o rezultatima glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Pule, da se odazovu pozivu.
U slučaju spriječenosti molimo da o tome izvijestite putem faxa 222-990 ili na telefon broj 371-727, 371-715.

Po ovlaštenju Vlade RH
Predstojnik
Draženko Janjušević v.r

Zapisnik