Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće osniva radna tijela radi pripreme, raspravljanja i mišljenja o prijedlozima za donošenje odluka o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća, inicijativa te praćenja i provođenja utvrđene politike, zadaća i odluka od interesa za Gradsko vijeće.

Radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom Grada su:
      1. Mandatna komisija
      2. Odbor za izbor i imenovanja
      3. Odbor za statut i druge opće akte.

Gradsko vijeće osniva i druga stalna i povremena radna tijela posebnom odlukom kojom se uređuje naziv, sastav, djelokrug i način rada.
Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i članove iz reda vijećnika, ako posebnom odlukom nije drukčije određeno.
Vijećnik može biti predsjednik jednog radnog tijela Gradskog vijeća.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara sastavu Gradskog vijeća.

Članovima radnih tijela Vijeća koji nisu djelatnici gradske uprave, za prisustvovanje sjednicama tijela pripada pravo na naknadu u iznosu od jedne dnevnice za službeni put u zemlji.

SASTAV RADNIH TIJELA: