Zahtjevi

04/07/2024

Nastavlja se zaprimanje prijava po Javnom pozivu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2024. godinu za prioritetno područje Međunarodna kulturna suradnja

Dana 05.07.2024. godine nastavlja se zaprimanje prijava po Javnom pozivu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2024. godinu za prioritetno područje Međunarodna kulturna suradnja za što je rebalansom za 2024. godinu osigurano dodatnih 10.000,00 €. Javni poziv za prioritetno područje Međunarodna kulturna suradnja ostaje otvoren do 01.11.2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Prijave na Javni poziv sa svim obveznim prilozima podnose se isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, putem e-prijavnica.

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati, ukoliko nije već registriran. Registracija novih korisnika vrši se jednokratno.

Pristupanje e-prijavnicama moguće je isključivo s korisničkim imenom i lozinkom.

Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracija novih korisnika vrši se na sljedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na sljedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku.

Grad Pula-Pola naknadno može zatražiti od prijavitelja dostavu dokumentacije i u izvorniku.

(TEHNIČKA PODRŠKA pri korištenju sustava-prijave  podrska@som-system.com)

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za područje Međunarodna kulturna suradnja provode Kulturna vijeća, ovisno o kulturnoj djelatnosti u koju prijavljeni prijedlog pripada.

Odluka o kriterijima za stručno vrednovanje programa i projekta prijavljenih na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu, KLASA:611-01/23-01/81, sastavni je dio ovog Javnog poziva te je dostupna na sljedećoj poveznici: https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvojcivilnog-drustva/zahtjeviprijavnice/

Na temelju prijedloga Kulturnih vijeća i Povjerenstva, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti Proračuna Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava, a ista će se objaviti na  mrežnoj stranici Grada Pule-Pola: https://www.pula.hr/hr/gradska-uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/

Natječajna dokumentacija dostupna je na https://www.pula.hr/hr/gradska-uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/zahtjeviprijavnice/javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-za-/