Javni pozivi za 2024. godinu/Prijavnice/Obrasci

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za kulturu dana 29.09.2023. godine objavio je

JAVNI POZIV
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu

Prijave na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku puteme-prijavnice(elektronički sustav prijavljivanja), bez potrebe podnošenja i slanja prijavnice i dokumenata u papirnatom obliku (osim u iznimnim slučajevima na zahtjev Grada).

Prijave na Javni poziv se podnose u razdoblju
od 29.09.2023. do 27.10.2023. godine do 20:00 sati.

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati, ukoliko već nije registriran.

Registracijanovih korisnika vrši se jednokratno.

Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKAVRŠI SE NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI

E-PRIJAVNICENALAZE SE NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI

Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola svim prijaviteljima na Javni poziv osigurao je korisničku podrška tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice (tehnička podrška).

TEHNIČKA PODRŠKAprijaviteljima dostupna je od 29.09.2023. pa sve do 27.10.2023. godine radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

SVA OSTALA PITANJA VEZANA ZA OVAJ JAVNI POZIVmogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu PJP@PULA.HRdo 26.10. 2023. godine.

KONTAKT

TEHNIČKA PODRŠKApri korištenju sustava
-prijave

podrska@som-system.com

PITANJA VEZANA ZA JAVNI POZIV

PJP@PULA.HR

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u elektroničkom sustavu prijavljivanja (e-prijavnica) odabrao opciju Pošalji prijavnicu i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

Rok za podnošenje prijava za logističku potporu i pojedina prioritetna područja 7., 8., 9., 10. iz članka 2. Poziva je do 1. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva u tom dijelu.

Područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava opisani su u UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE,koje se nalaze u prilogu ovog teksta.

STRUČNO VREDNOVANJEpodnesenih prijedloga, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22) Odlukom o kriterijima za stručno vrednovanje programa i projekta prijavljenih na Javni poziv za predlganje Programa javnih potreba u kulturi grada Pule-Pola za 2024. godinu, KLASA:611-01/23-01/81, nacrtom Plana razvoja kulture Grada Pule-Pola za razdoblje 2023. - 2030. godine te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika, provest će Kulturna vijeća i Povjerenstva Grada Pule-Pola:

R.BR.
PRIORITETNOG

PODRUČJA

PRIORITETNE DJELATNOSTI I PODRUČJA

KULTURNO VIJEĆE/POVJERENSTVO

1.

SCENSKA, DRAMSKA I FILMSKA UMJETNOST

Kulturno vijeće za scensku, dramsku i filmsku umjetnost

2.

KNJIŽEVNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST

Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo

3.

LIKOVNA UMJETNOST I MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST

Kulturno vijeće za likovnu umjetnost

4.

GLAZBENA I GLAZBENO - SCENSKA UMJETNOST

Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti

5.

ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

6.

INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Kulturno vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

7.

KULTURA MLADIH I ZA MLADE, PRODUKCIJA MLADIH UMJETNIKA

Povjerenstvo za Kulturu mladih

8.

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za područje Međunarodna kulturna suradnja provode Kulturna vijeća, ovisno o kulturnoj djelatnosti u koju prijavljeni prijedlog pripada

9.

KULTURNI AMATERIZAM

Povjerenstvo za Kulturu zajednice i Kulturni amaterizam

10.

KULTURA ZAJEDNICE

Povjerenstvo za Kulturu zajednice i Kulturni amaterizam

Povjerenstva iz prethodnog stavka, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" b. 83/22) čine imenovani članovi Kulturnih vijeća.

Prijave koji po svojim temeljnim karakteristikama ne pripadaju prioritetnom području na kojeg su prijavljene bit će proslijeđene na vrednovanje nadležnom Kulturnom vijeću/Povjerenstvu kojem takve prijave pripadaju.

Popis predsjednika i članova Kulturnih vijeća i Povjerenstavanalazi se u prilogu ovog teksta.

Javnost rada Kulturnih vijeća i Povjerenstva ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Kulturnih vijeća i Povjerenstava na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola.

Zapisnici sa sjednica Kulturnih vijeća i Povjerenstava za vrednovanje prijavljenih programa/projekata na ovaj Poziv objavit će se zajedno sa Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za 2024. godinu na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola, na slijedećoj poveznici:

Na temelju prijedloga Kulturnih vijeća i Povjerenstva, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti Proračuna Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava kojom se utvrđuje raspored sredstava na pojedine nositelje programa/projekata donijet će se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna Grada Pule-Pola za 2024. godinu. Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola na sljedećoj poveznici: