Obavijesti

26/01/2024

Prijava kuće za odmor

OBAVIJEST OBVEZNICIMA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

Pozivaju se novi vlasnici kuća za odmor na području Grada Pula - Pola kao i postojeći vlasnici, ukoliko prijavljuju promjenu podataka, da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2024. godini. Sukladno Zakonu o lokalnim porezima kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

PRIJAVEpodataka o kućama za odmor (adresa - mjesto, ulica i kućni broj, korisna površina objekta, podaci o vlasniku) mogu se dostaviti osobno u gradsku pisarnicu Grada Pula - Pola na adresi Stara tržnica 1, poštom na adresu Grad Pula - Pola, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, Polanijev prolaz 2 ili putem elektronske pošte: pisarnica@pula.hr

Rok za dostavu podataka je 31. ožujak 2024. godine.

Molimo da uz PRIJAVEpodataka o kućama za odmor dostavite i popratnu dokumentaciju (preslik zemljišno-knjižnog izvatka, ugovor o nasljeđivanju ili darovanju, rješenje suda i dr.).

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području grada Pula - Pola.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice. Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Porez na kuće za odmor na području grada Pula - Pola plaća se u iznosu od 5,00 eura / m2 korisne površine kuće za odmor, sukladno Odluci o lokalnim porezima Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola, broj 20/23).

II. PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčane kazne za nedostavljanje podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor propisane su člankom 56. stavak 1. točka 2. i stavcima 2., 3. i 4. Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23).

Zakon o lokalnim porezima, Članak 56.:

​(1) ​Novčanom kaznom od 260,00 do 3.310,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku (članak 23. stavci 3. i 4.)
2. koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 49. stavci 1. i 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 130,00 do 1.990,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 10,00 do 660,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom ​od 130,00 do 1.320,00 eura.

III. PROPISI

Odluka o lokalnim porezima Grada Pula – Pola, (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola, broj 20/23)

Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23)

Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42,20, 114/22).

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje:

ili ga osobno podignuti u gradskoj pisarnici u uredovno vrijeme.