Obavijesti

11/02/2020

Projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“

 

Grad Pula-Pola je u sklopu otvorenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za svoj projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ ispunio sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda te je u rujnju 2018. godine donesena Odluka o financiranju projekta, a odmah potom, u  listopadu 2018. godine, potpisan Ugovor o sufinanciranju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: 351-04/18-0-12/26, Urbroj: 517-09-1-2-2-18-3), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Klasa: 018-16/18-08/120, Urbroj: 563-11-1/251-18-10) te Grada Pula-Pola (Klasa: 351-01/18-01/13, Urbroj: 2168/01-03-04-0449-18-18).

Ukupna vrijednost projekta „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“( referentni broj: KK.06.3.1.07.0079)iznosi 1.197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1.173.470,49 kuna.  Sufinanciranje  projekta od 84,99% iznosi 997.449,81 kuna dok Grad Pula -Pola sredstvima iz Proračuna osigurava  preostalih  15,01% ukupno prihvatljivih troškova. Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci, sa završetkom u svibnju 2020. godine.

Projektom „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“,Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom,  informira se i educira cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom, kroz provedbu petnaest aktivnosti, od kojih sedam obaveznih i osam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Provedbom definiranih aktivnosti, građanima se prenose  ključne poruke kojima se upoznaju s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Grad Pula provođenjem ovog projekta obuhvaća sve skupine javnosti, s posebnim naglaskom na: djecu predškolske dobi, djecu osnovnih škola, djecu srednjih škola, građane svih dobnih skupina, građane koji žive u samostojećim obiteljskim kućama s okućnicom, turiste, umirovljenike, edukatore, odgojno-obrazovne institucije, milenijsku generaciju, pripadnike nacionalnih manjina te osobe s posebnim potrebama.

Od obaveznih aktivnosti provodi se izrada i distribucija više vrsta letaka, kao primjerice dvojezičnih letaka „Pametna kupovina“, „Ponovna uporaba“, bookmarka za djecu i odrasle, izrada i distribucija  brošura o postupanju s otpadom i kompostiranju,  izrada i postavljenje jumbo plakata i kaširanih plakata za škole s vremenom razgradnje otpada, emitiranje radio i tv emisija o načinima sprječavanja nastanka, postupanja s otpadom  i zbrinjavanju otpada, nadogradnja mrežne stranice te provedba  javnih edukacijskih tribina  za građane po mjesnim odborima.

Preporučene aktivnosti odnose se na održavanje predavanja, predstava za djecu i natjecanja u školama uz izradu i podjelu edukativnih materijala (bojanki, radnih listića, memory kartica), emitiranje radio i tv spotova kao i obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša.

Tiskani materijali su dvojezični – brošure, letci i bookmarci su na hrvatskom i talijanskom jeziku, na temu su sprječavanja nastanka otpada, ponovna uporaba, odvajanje stakla, plastike i papira. Različiti jumbo plakati, namijenjeni građanima i turistima, koji se postavljaju na najfrekventnija mjesta u gradu, također su dvojezični (hrvatski i engleski jezik),  a  trajni kaširani plakat veličine B1 namijenjen  djeci od 7-15 godina na temu „Ne bacaj u prirodu – vrijeme biološke razgradnje otpada u prirodi“ ostaje u trajnoj postavi osnovnih škola. Produkcija, emitiranje i sudjelovanje u specijaliziranim radijskim i TV emisijama (prilagođenih osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezik za gluhonijeme) raspoređeni su  tijekom cijelog perioda provedbe projekta. Spotovi na više jezika, kalendari, blokovi i sav ostali promotivni materijal s logom projekta izazvati će sinergijski učinak svih planiranih i provedenih aktivnosti.

Osim navedenog, u cilju što uspješnije provedbe projekta, vrši  se kontinuirana promidžba i vidljivost projekta,  za što je  posebno osmišljen  zaštitni znak projekta, odnosno   vizualni identitet i logotip, koji prati sve aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta. Time se, uz obavezno korištenje službenih oznaka Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, pojačava sama vidljivost i efikasnost projekta.

Kontakt osoba za informacije o provođenju projekta:

Zvijezdana Bertetić, e-mail: zvijezdana.bertetic@pula.hr, tel. 052/371-844

Više informacija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

Na  stranicu „Razvrstaj me plus“ koja je nadograđena u sklopu projekta „Razmisli, odvoji, štedi“ možete pristupiti putem linka: https://plus.razvrstaj.me/hr/1/pula/

29.06.2020. - Obavijest o provođenju javnih tribina po mjesnim odborima, zajedno s rasporedom održavanja istih, o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada

 

Uspješno priveden kraju edukativni projekt “Razmisli, odvoji, štedi“ sufinanciran europskim sredstvima iz Kohezijskog fonda

Projekt „Razmisli, odvoji, štedi!“ uspješno je priveden kraju, ostvarene su planirane aktivnosti, projektni cilj te pokazatelji projekta. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1.173.470,49 kuna.  Sufinanciranje  projekta iz Kohezijskog fonda je 84,99% od ukupno prihvatljivih troškova i iznosi 997.449,81 kuna dok Grad Pula - Pola sredstvima iz Proračuna osigurava  preostalih  15,01%. Razdoblje provedbe projekta je od 13.09.2018. do 13.08.2020. godine.

Projekt je bio usmjeren na osvještavanje građana o održivom gospodarenju otpadom na području grada Pule. Svrha projekta jest osigurati provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, a sve u svrhu postizanja dugoročnih ciljeva Europske Unije (smanjenja količina proizvedenog komunalnog otpada, povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada s  ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta te smanjenja ukupnih količina odlaganja otpada na odlagalište).

Projektom se provelo niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kako slijedi. Od obaveznih aktivnosti, definiranih javnim pozivom,  izradilo se 7 vrsta letaka za različite skupine stanovništva s različitim temama; 2 vrste letaka: dvojezični letak (na hrvatskom i talijanskom jeziku) „Pametna kupovina“ i dvojezični letak „Ponovna uporaba“, koji su namijenjeni svim građanima Pule te su podijeljeni svim korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada putem uplatnica. Izradilo se i 5 različitih vrsta letaka u formi bookmarka (posebno za djecu 2 vrste i za odrasle 3 vrste) na temu sprječavanja nastanka otpada, ponovna uporaba, odvajanje stakla, plastike i papira. Navedeni materijali podijeljeni su uz komunalne račune, predavanja i radionice koje su se održale u svim odgojno obrazovnim institucijama, mjesnim odborima, na specijaliziranim TV i radio emisijama, na javnim površinama i ostalim javnim ustanovama. Tijekom provedbe projekta, izradilo se sedam različitih plakata, od toga šest jumbo plakata te jedan trajni kaširani plakat veličine B1. Dvojezični  jumbo plakati  (na hrvatskom i engleskom jeziku) bili su postavljeni na  najfrekventnijim pozicijama u gradu. Teme jumbo plakata bile su su: općenito o gospodarenju otpadom, odvajanje otpada, pametna kupovina i ponovna uporaba. Isti su bili namijenjeni građanima i turistima. Trajni kaširani plakati veličine B1 namijenjeni su djeci od 7 do 15 godina, na temu „NE BACAJ U PRIRODU – vrijeme biološke razgradnje otpada u prirodi“ te su isti podijeljeni po svim školama u kojima je održana edukacija,  na području Grada Pule. Projektom su se izradile i dvije različite brošure: dvojezična brošura (na hrvatskom i talijanskom jeziku) na temu „Odvajanje otpada“ koja se podijelila svim građanima putem uplatnica te dvojezična brošura na temu „Kompostiranje“ koja se dijelila građanima pri edukacijama po mjesnim odborima. Od ostalih obveznih aktivnosti, realizirala se produkcija, emitiranje i sudjelovanje u specijaliziranim radijskim i TV emisijama (prilagođenih osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezik za gluhonijeme) raspoređenih tijekom provedbe projekta. Također, kroz obvezne aktivnosti izvršila se i nadogradnja mrežne stranice Grada Pule o gospodarenju otpadom te održavanje javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom po svim mjesnim odborima.

Od preporučenih aktivnosti održala su se predavanja/radionice po osnovnim i srednjim školama na temu sprječavanja nastanka i odvajanja otpada te ponovne uporabe predmeta. Održale su se i predstave za djecu predškolske dobi, izrađen je edukativni didaktički materijal za predškolsku djecu (bojanka, bojice i memory igrica) te za osnovnoškolsku djecu (radni listići), a sve na temu odgovornog postupanja s otpadom.  Organiziralo se i ostvarilo natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada te se izradio scenarij i emitirale su se radijske i televizijske reklame o gospodarenju otpadom za sve građane s područja obuhvata projekta. 

Kroz cijeli projekt, vršila se kontinuirana promidžba i vidljivost projekta, za što je posebno osmišljen specifičan lik "RECIKLOMAN“ - superheroj kampanje te se kreirao vizualni identitet i logotip kampanje, koji je pratio sve aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta. 

Provedbom aktivnosti u projekt se uključilo stanovništvo grada Pule te turisti, a u planu je nastaviti s informiranjem i educiranjem građana o održivom gospodarenju otpada, i nakon završetka projekta, sve u cilju nastavka puta održivog razvoja.