Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. - 2022.

PODIJELI
12 / 02 / 2018

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i imovinu, na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 4. i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PULE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

Nositelj izrade dokumenata:
Grad Pula-Pola,  Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i imovinu,  Forum 2, 52100 Pula

Naziv dokumenta  koji se izrađuje, te njegov obuhvat:
Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje  2017.- 2022. godine
Područje obuhvata je administrativno područje grada Pule.

Popis propisa slijedom kojih se dokument izrađuje, odnosno donosi:

  1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17),
  2. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.godine („Narodne novine“ 3/17),
  3. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17) i drugi propisi.

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti koja je zainteresirana na nacrt prijedloga dokumenta :
Tijekom trajanja javnog uvida, javnosti će biti omogućen uvid u cjeloviti prijedlog Plana gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Grada Pule.

U terminu trajanja javnog uvida javnosti će biti osigurana mogućnost davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi, kako slijedi:

- poštanskom dostavom na adresu Grad Pula-Pola,  Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i imovinu,  Forum 2, 52100 Pula
- putem pisarnice Grada Pule,  Polanijev prolaz 2, s naznakom: „PGO Pula“
- elektronskom poštom na adresu pgo.pu@pula.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se razmatrati.

Javnost koja ima pravo iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge je javnost na koju dokumenti koji su predmet javnog uvida mogu utjecati prilikom provedbe.

Nakon integriranja rezultata informiranja javnosti i savjetovanja s javnošću,  Konačni prijedlog Plana  će se,  po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog odjela  za održivi razvoj Istarske županije,  uputiti Gradskom vijeću Grada Pule  na donošenje.

Plan će se objaviti u Službenim novinama Grada Pule.

Prilozi:

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Planu gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. - 2022.

Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. - 2022. godine - pdf

Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. - 2022. godine - doc

Obveze JLS

Navodi iz prostorno planske dokumentacije

Postupci oporabe