Natječaji i nadmetanja

07/10/2022

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule

Temeljem članka 2. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule (KLASA:372-01/22-01/264, URBROJ:2163-7-04-04-0455-22-4) Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Pule, objavljuje

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA 
ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA PULE

Raspisuje se Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule (dalje u tekstu: Javni poziv). Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti, koje zadovoljavaju propisane uvjete.
Korisnikom u smislu ove Odluke smatra se punoljetna fizička osoba (građanin, građanka) s prebivalištem u Hrvatskoj, koja dostavi prijavu za sufinanciranje mjera koje su predmet Javnog poziva.
Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje ukoliko dostavi najviše jedan Zahtjev za svaku pojedinu mjeru koja je predmet Javnog poziva za koju zadovoljava propisane uvjete, odnosno može ostvariti sufinanciranje za četiri različite mjere u jednoj godini.
Dinamika provedbe mjera ovisit će o raspoloživim sredstvima, u Proračunu Grada Pule.
Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućim prilozima objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Grad.
Rok za dostavu prijava na Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Pule, a traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o uvjetu koji prije nastupi.
Prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule podnosi se u pisanom obliku, na Prijavnom obrascu. Uz Prijavni obrazac potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju, s ispunjenim obrascima i propisanim prilozima uz Javni poziv. Prijavni obrasci i potrebne Izjave mogu se podignuti u pisarnici Grada Pule, Trg Stara tržnica 1, ili ispisati sa službene mrežne stranice Grada (www.pula.hr).
Napominjemo da je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13), Grad Pula kao tijelo javne vlasti, obavezno radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Pula-Pola objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva, podnošenjem zahtjeva koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na mrežnim stranicama i u službenom glasilu Grada, a u svrhu u koju su prikupljeni.
Uvid u tekst Javnog poziva, kao i dobivanje informacija o istom, omogućeno je u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeku za energetsku učinkovitost, ili telefonom na broj 052/371-886.

Cjelokupna dokumetacija dostupna je u privitku.

Datoteke