Gradski projekti

11/01/2024

Uređenje gradskih fasada ''Dolcevita''

Zbog izrazito lošeg stanja graditeljskog fonda na području Grada Pule, već je 2002. godine Gradsko vijeće Grada Pule donijelo Odluku o uvjetima i načinu izrade i realizacije programa održavanja, odnosno rekonstrukcije građevina u Gradu Puli („Službene novine“ Grada Pule br. 7/02 i 1/04). Temeljem navedene Odluke, narednih se godina donosio Program održavanja kojim su, putem pojedinačnih prijava, utvrđivani zahvati uređenja pojedinih vanjskih dijelova građevina, odnosno pročelja i krovova. U godinama koje su slijedile, a slijedeći kontinuiranu potrebu obnove graditeljskog fonda programu obnove građevina počinje se promovirati pod  popularnim nazivom “Dolcevita”, te se pod okriljem „Dolcevite“ 2012. godine obnavljaju 3 građevine u starogradskoj jezgri. Od tada se kroz različite prioritete sufinanciranja, a uz konstantno prisutno nastojanje da se obnovi graditeljski fond u gradu Puli program prilagođava i mijenja sukladno proračunskim kapacitetima,  potrebama na terenu te stečenom iskustvu. Uspješna realizacija programa „Dolcevita“ bazira se na međusobnoj suradnji Grada Pule i pulskih upravitelja zgrada, stoga se na redovnoj bazi odvijaju konzultacije s upraviteljima, osluškuju realne potrebe na terenu s kojima se isti susreću, a postojeći program obnove građevina se prilagođava radi što učinkovitijeg rješavanje aktualne problematike u praksi.

Tako je u periodu od 2015. do 2017. godine program Dolcevita, iako se financirala i obnova bez elemenata energetske obnove, najviše odaziva polučio kroz energetsku obnovu obiteljskih kuća, a uz sufinanciranje FZOEU i zgrada, kojima je kroz djelomičnu ili cjelovitu obnovu značajno poboljšan svoj energetski status. Do kraja 2017. kroz program je obnovljeno ukupno 56 građevina na području Pule, od čega je 29 obiteljskih kuća na kojima su realizirani zahvati energetske obnove. Obzirom na velik broj zgrada s derutnim pročeljima, ponajprije na zgradama od važnosti za očuvanje povijesnog identiteta grada program Dolcevita se promjenom uvjeta sufinanciranja sve više usmjerava na zgrade graditeljskog nasljeđa prvenstveno u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini grada Pule, a zatim i onima izvan iste, te se od 2018. do 2021. po tadašnjim propozicijama obnovilo ukupno još 10 zgrada, većinom smještenih u starogradskoj jezgri, a sve kako je prikazano u tablici u nastavku.

Novom Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja građevina na području grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Grada Pula-Pola br. 23/21 i 17/23) znatno se mijenjaju propozicije i uvjeti obnove, što uključuje i znatno stimulativnije modalitete sufinanciranja kroz Program obnove pročelja na području grada Pule.  Potencijal koji Program pruža prepoznat je od strane upravitelja, ali i privatnih investitora te se već tijekom 2022. godine sklapa 18 ugovora za sufinanciranje obnove a u 2023. godine dodatnih 13. U tablici u nastavku dat je pregled obnovljenih zgrada tijekom 2022. i 2023. godine, te onih za koje je obnova ugovorena do kraja 2023. godine a obnova je još u tijeku. Iz iste je razvidno da fond obnovljenih zgrada rapidno raste, i da slijedeći ovakav trend , opravdano je očekivati da će se broj od 66 obnovljenih zgrada u 10 godina (2012.-2021.) kroz Program na snazi realizirati u znatno kraćem periodu.

Potrebno je istaknuti da svaki proces obnove građevina ima svoje specifičnosti te ovisi o brojnim faktorima koji znatno utječu na tijek obnove, kao primjerice:

  • zahtjevni i skupi uvjeti obnove propisani od strane  Konzervatorskog odjela,
  • pronalaženje izvođača radova, osobito za obnovu zgrada s puno izvedbenih detalja ili na izrazito prometnim lokacijama,
  • stopiranje izvođenja radova od strane stanara koji iznajmljuju svoje stanove u turističkoj sezoni,
  • smrtni slučajevi u zgradi i promjena vlasništva nad nekretninom,
  • socijalni slučajevi u zgradama  i loša kreditna sposobnost stanara za realizaciju kredita za obnovu,
  • komplikacije pravne prirode kao što su tužbe i sl…

U načelu uvijek su zahtjevnije obnove unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Pule, a obnovu mogu dodatno otežati izvedbeni elementi / ukrasi na pročeljima za koje na tržištu nedostaje stručnih izvođača, te dodatni istražni radovi sondiranja i sl. ili dodatna dokumentacija koju propisuju konzervatori.

Dolcevita je program namijenjen obnovi građevina koje su od važnosti za očuvanje povijesnog i arhitektonskog identiteta grada, neovisno o njihovom smještaju  na području Grada Pule, stoga ovim putem želim apelirati na vlasnike / suvlasnike građevina koje nemaju upravitelja da je, ukoliko njihova građevina zadovoljava navedene parametre, namijenjen i njima te ih ovim putem pozivam da se dobro informiraju kod naših stručnih službi u Pododsjeku za energetsku učinkovitost gdje će dobiti detaljne informacije o prijavi i cjelokupnoj proceduri do konačne isplate sufinanciranja.

Sama procedura je pojednostavljena koliko god je bilo moguće kako bi i na taj način potpomogli provedbu i ukazali da je ovo Program dostupan građanima, a toplo se nadamo da će ih vrlo stimulativna  sufinanciranja potaknuti da i sami doprinesu ljepšem izgledu naše Pule i odgovorno prionu uređenju svojih pročelja.