Novosti

01/05/2009

43. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:
1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća od 29.10.2008. godine
3.Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
4.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule za 2009 . godinu
5.Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2009. godine
6.Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
7.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2009. godini
8.Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2009. godini
9.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2009. godine
10.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2009. godine
11.Donošenje Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
12.Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu

Datoteke