Novosti

01/05/2009

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 16. travnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća od 26.03.2008.
3. Donošenje Odluke o dodjeli:
a) Nagrade Grada Pule u 2008. godini
b) Grba Grada Pule u 2008. godini
c) Povelje Grada Pule u 2008. godini
4. Donošenje Odluke o izmjeni visine koeficijenta boravišne pristojbe
5. Donošenje Zaključka o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
6. Donošenje Zaključka o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini za Grad Pulu
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2007. godine
9. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
10. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2007. godine