Novosti

01/05/2009

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 26. ožujka 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća od 10.12.2007.
3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća od 18.02.2008.
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Plinare d.o.o. Pula
5. Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2008. godinu
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
7. Donošenje Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
8. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala društva Kaštijun d.o.o.
10. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli
11. Donošenje Rješenja o imenovanju potpredsjednika Odbora za društvene djelatnosti (Darija Božac)
12. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja (Svetislav Šandorov).