Novosti

01/05/2009

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 10. prosinca 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća od 28.11.2007.
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području grada Pule
4. Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za 2008. godinu
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2008. godinu
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine
7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini za Grad Pulu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2008. godini
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2008. godini
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule u 2008. godini
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu u 2008. godini
12. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove «Dječji vrtići» Pula
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove-Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula-Pola.