27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
01 / 05 / 2009
27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 28. kolovoza 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća od 08.08.2007.
3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, postupanju s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pula Parkinga d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parkinga d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. ožujka 2007. godine
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod d.o.o. Pula u 2006. godini i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod d.o.o. Pula sa sjednice održane 24. svibnja 2007. godine
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom Plinara d.o.o. Pula u poslovnoj 2006. godini
9. Donošenje Rješenja o razrješenju (Mario Putinja) i imenovanju (Tarčizio Bastijanić) člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodartvo i stambene odnose.