Novosti

30/04/2009

93. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 90. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 91. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
3.Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
4.Donošenje Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
5.Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave male vrijednosti sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite - stražarske i čuvarske usluge
6.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja priključka 20 kV kabla i pripadne NN mreže u korist HEP d.o.o. - trasa TS 10(20)0,4 kV Novi Valdebek i priključnog 20kV kabela i pripadne NN mreže
7.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda u naselju Kaštanjer u Ulici Bože Gumpca u Puli
8.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u predjelu Vidikovac vile u Puli (produžetak Nazorove ulice)
9.Donošenje Odluke o sklapanju Nagodbe između Grada Pule i Ugo grupa d.o.o.
10.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Nagodbe u predmetu Fornažar Ana