Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

Socijalni program grada Pule

Grad Pula - Pola s ciljem kvalitetnog zadovoljavanja javnih potreba građana stanovnicima svog područja osigurava novčane pomoći, socijalne i zdravstvene usluge kako one koje su zakonski obvezujuće tako i mnoge druge iznad propisanih standarda te, u okviru Socijalnog programa, različitim oblicima socijalne skrbi pruža kontinuiranu pomoć građanima i obiteljima nižeg materijalnog statusa, narušenog funkcioniranja i zdravstvenog stanja, narušenih odnosa, osobama sa invaliditetom i drugim potrebitim, odnosno prati, podržava i sufinancira rad:

 • udruga s programima i projektima zaštite i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, starijih osoba, djece i obitelji, kao i drugih osoba u potrebi
 • ustanova iz područja socijalne skrbi i zdravstva koje osiguravaju skrb o korisnicima iznad standarda propisanih važećim zakonskim propisima RH.

Grad Pula – Pola Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuje uvjete i postupak za ostvarivanje prava na:

 1. naknada za troškove stanovanja
 2. prehrana u pučkoj kuhinji
 3. privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i prenoćište
 4. subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja
 5. subvencija učešća u cijeni produženog boravka u osnovnim školama
 6. subvencija nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala
 7. novčana pomoć studentima
 8. usluga pomoći u kući
 9. subvencija u cijeni vozne karte u javnom gradskom prijevozu
 10. pomoć korisnicima mirovine i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe
 11. jednokratna naknada za pogrebne troškove
 12. usluge Centra 521

Korisnici naknade za troškova stanovanja, prehrane u pučkoj kuhinji, smještaja u prihvatilište i prenoćište su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Pula - Pola , stranci sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Grada Pula – Pola, osobe bez državljanstva s privremenim/stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Grada Pula – Pola, stranci pod supsidijarnom zaštitom i azilanti te članovima njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, kaoi stranci s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima i zakonom koji uređuje status, prava i obveze osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Korisnici subvencije u cijeni programa predškolskog odgoja, subvencija u cijeni produženog boravka u osnovnim školama i subvencije nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala je roditelj s kojim dijete živi, ako roditelj i dijete imaju prijavljeno prebivalište odnosno stalni boravak na području Grada Pula – Pola, skrbnik ili udomitelj za dijete bez odgovorajuće roditeljske skrbi ako dijete ima prebivalište odnosno stalni boravak na području Grada Pula – Pola.

Korisnici novčane pomoći studentima, usluge pomoći u kući, subvencije u cijeni vozne karte u javnom gradskom prijevozu i pomoći korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe su hrvatski državljani te stranci i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak, na području Grada Pula – Pola neprekidno pet godina prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Korisnici usluge Centra podrške 521 su osobe s potrebom podrške koja živi ili se zatekla na području Grada Pula – Pola, bez obzira na prebivalište.

Naknada za troškove stanovanja, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi obvezujući je oblik zaštite korisnika socijalne skrbi, u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove nastale zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade i druge troškove stanovnja u skladu s posebnim propisima. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Iznos naknade za troškove stanovanja priznaje se:

 • samcu i dvočlanom kućanstvu u visini od 40 % iznosa priznate zajamčene minimalne naknade. Iznos se uvećava za 1 osnovicu korisnicima koji temeljem Ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika plaćaju za najam iznos veći od 3 osnovice.
 • kućanstvu s troje i više članova u visini od najmanje 30 % iznosa priznate zajamčene minimalne naknade.

Usluga prehrane u pučkoj kuhinjimože se odobriti odrasloj i starijoj osobi, samcu ili članu kućanstva, koji nije u mogućnosti osigurati si jedan obrok dnevno, niti mu je isti, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznik okolnostima.

Pravo se realizira u središtu grada Pule, u Zagrebačkoj 11, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Pula.

Privremeni smještaj beskućnika uorganizirano stanovanje i Prenoćište za beskućnike- u suradnji s udrugom Aja i udrugom Institut na adresi u Puli, Valturska 61, Grad Pula - Pola osigurava privremeni smještaj za osobe koje nemaju gdje stanovati, borave na javnom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nemaju sredstva kojima bi mogli podmiriti potrebu stanovanja.

Subvencija u cijeni programa predškolskog odgojapodrazumijeva subvenciju Grada Pula - Pola u iznosu od 20% , 40% ili 100% cijene programa predškolskog odgoja, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge, ispunjavaju temeljem odredbi Odluke.

Subvencija u cijeni programa produženog boravka u osnovnim školamapodrazumijeva subvenciju Grada Pula – Pola u iznosu 25%, 40% i 100% cijene programa produženog boravka i to:

 • u iznosu od 100% odnosi se na:
  - dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, povjereno mu na čuvanje i odgoj temeljem pravnog akta nadležnog tijela,
  - treće i svako sljedeće dijete iste obitelji, ako djeca istovremeno koriste program produženog boravka,
 • u iznosu od 50% za drugo dijete iste obitelji ako djeca istovremeno koriste program produženog boravka,
 • u iznosu od 25% za dijete za koje je korisniku priznato pravo na doplatak za djecu.

Subvencija nabavke školskih udžbenikapodrazumijeva pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji roditelj/skrbnik ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja, a istovremeno nije ostvarivao pravo na potporu radi nabavke školskih udžbenika po drugoj osnovi.

Novčana pomoć studentimadodjeljuje se studentima koji redovito pohađa visokoškolsku ustanovu i prvi put upisuje akadmsku godinu, nižeg je materijalnog statusa, u iznosu od 1 ili 2 osnovice, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli ili izvan mjesta prebivališta.

Usluga pomoći u kućipruža se osobi nižeg materijalnog statusa koja se zbog starosti, invaliditeta, težih trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili težih privremenih promjena za vrijeme dok te promjene traju, ne može sama, u svom stambenom prostoru, brinuti o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, niti su joj zadovoljavanje istih, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga, u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznici, te joj je prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući realizira se kroz dva oblika skrbi:

 • Pomoć u kućikoja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabava namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabava lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života.
 • Subvencija dostave jednog obroka dnevno- podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika.

Subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozuu iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji.

Darivateljima krvi koji su krv dali više od 75 puta (muškarci), odnosno više od 50 puta (žene), Grad Pula - Pola u cijelosti subvencionira trošak gradskog prijevoza.

Pomoć korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobečiji je prihod u posljednja tri mjeseca po članu obitelji iznosio do 4 osnovice, odnosno, ako se radi o samcu, do 4,8 osnovice, za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 0,9 osnovice do 1,3 osnovice, ovisno o ispunjavanju propisanih prihodovnih cenzusa.

Jednokratna naknada za pogrebne troškovekoji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika,državnog proračuna ili na drugi način,osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, a smrt je nsatupila na području grada Pule, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba obveznicima plaćanja istih čiji su prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji do 3 osnovice

Dokumenti