Mjesni odbor Veruda

MO Veruda - Kontakt

Referentica 1. za mjesnu samoupravu:Brigita Žufić
Adresa:Banovčeva ulica 4 i 6
Uredovno vrijeme:četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon:052/217-071
Kontakt mobitel:098/983-7549
E-mail:veruda.mjesniodbor@pula.hr