Mjesni odbor Gregovica

MO Gregovica - Kontakt

Referent I za mjesnu samoupravu:Milen Narić
Adresa:Mutilska ulica br. 44
Uredovno vrijeme:utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon:052/393-370
Kontakt mobitel:099/ 493 5976
E-mail:gregovica.mjesniodbor@pula.hr