Mjesni odbor Busoler

Pravila Mjesnog odbora Busoler

Ovim Pravilima detaljnije se uređuje djelokrug rada mjesnog odbora, prava i dužnosti tijela mjesnog odbora, prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, radna tijela mjesnog odbora, način neposrednog sudjelovanja u odlučivanju i izjašnjavanja građana, financiranje mjesnog odbora i nadzor nad zakonitosti rada tijela mjesnog odbora.

Dokumenti: