2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za četvrtak, 08. lipnja 2017. godine, s početkom u 10,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2.Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Silvana Hrelje i verifikaciji mandata zamjeniku Roberto Fabris te polaganje prisege
3. Donošenje:
a) odluke o izboru potredsjednika Gradskog vijeća Grada Pule iz reda predstavničke većine
b) Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pule iz reda predstavničke manjine
4. Izbor radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
5. Donošenje:
a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pula – Pola za 2016. godinu
7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
8. Donošenje:
a) Odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana „Stari grad Pula“
b) Odluke o donošenju II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
c) Odluke o donošenju I Ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
d) Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Riva“
9. Donošenje:
a) Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
b) Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2017. godinu
10. Donošenje:
a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2017. godine
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju Grada Pula-Pola
12. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Grada Pula-Pola
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Pule
14. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta:
a) Osnovne škole Vidikovac
b) Osnovne škole-Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pula-Pola
16. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2017. godinu
17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola za 2017. godinu

Video materijali