1., konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola sazvana je za četvrtak, 17. lipnja 2021. godine, u 17,00 sati  u prostorijama Zajednice Talijana (Circolo), Pula, Carrarina 1.

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

DNEVNI RED

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor Mandatne komisije
  3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  4. Polaganje svečane prisege članova Gradskog vijeća
  5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
  6. Izbor predsjednika Gradskog vijeća