29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za četvrtak, 10. prosinca 2020. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana (Circolo), Pula, Carrarina 1 sazvana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća od 21.10.2020. godine
 3. Donošenje Deklaracije o očuvanju i zaštiti urbanog područja
 4. Donošenje Zaključka o donošenju revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pula-Pola
 5. Donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2021. godini
 6. Donošenje:
  6.1. Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2020. godinu
  6.2. Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2021. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2021.-2023. godine
 7. Donošenje:
  7.1. II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  7.2. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  7.3. Zaključka o drugim izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu
  7.4. Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
 10. Donošenje:
  10.1. Odluke o izmjenama Odluke o određivanju poslova koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Pule
  10.2. Odluke o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima
  10.3. Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
 11. Donošenje:
  11.1. Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola
  11.2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  11.3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  11.4. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu
  11.5. Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
 12. Donošenje:
  12.1. Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2022. i 2023. godinu
  12.2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 13. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta "Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula Sjever"
 15. Donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pragrande d.o.o
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa Grada Pula-Pola i trgovačkog društva Tifon d.o.o.
 17. Donošenje Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 18. Donošenje Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2021. godinu
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pule-Pola
 20. Donošenje:
  20.1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule – Pola
  20.2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnim prostoru Grada Pule – Pola
  20.3. Odluke o utvrđivanju zakupnine poslovnih prostora Grada Pule za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u prosincu 2020. godini
  20.4.  Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule-Pola u 2021. godini
 21. Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pula-Pola
 22. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu
 23. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2021. godinu
 24. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o kupoprodaji dionica
 25. Izbori za članove Savjeta mladih Grada Pule

Video materijali