Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 08.05.2014.

U četvrtak, 08. svibnja 2014. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 15.04.2014. godine
 3. Donošenje:
  a) Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
  b) Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu za:
  a) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  b) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  c) Javna ustanova Pula Film Festival
  d) Dječji vrtić Pula
  e) Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
  f) Pučko otvoreno učilište Pula
  g) Javna ustanova Pula Sport
  h) Savez sportova Grada Pule
  i) Zajednica tehničke kulture Pula
  j) Javna vatrogasna postrojba Pula
 5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2013. godinu
 8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pula
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pula
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 12. Donošenje Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o.

Zapisnik