Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 26.10.2016.

Za srijedu, 26. listopada 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća od 08.08.2016. godine
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
 4. Donošenje:
  a) Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
  b) Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
  c) Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 5. Donošenje Odluke o izboru osobe za opskrbu električnom energijom za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
 6. Donošenje:
  a) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Pula
  b) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta Dječjeg vrtića "Mali svijet"
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 8. Donošenje:
  a) Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2016 - 2018 godine
  b) Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2017. godinu
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o lokacijama, organizaciji, naplati i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
 10. Donošenje Odluke o visini koeficijenta boravišne pristojbe
 11. Donošenje:
  a) Odluke o prihvaćanju Ugovora o potpori od strane Grada između Pulapromet d.o.o., Grada Pule i Europske banke za obnovu i razvoj
  b) Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. iz Pule
 12. Donošenje Odluke o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga (Bizjak Arsen)
 13. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - Stanoinvest holding d.o.o. Pula