2009. godina

45. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 17. ožujka 2009. godine, s počekom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 45. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 44. sjednice Gradskog vijeća od 20.02.2009. godine
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
 4. Donošenje Zaključka
  a)o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2008. godini
  b)o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje 2009.-2011. godine
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Pula Film Festivala - pročišćeni tekst
 6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju
  a)članova Školskog odbora Osnovne škole Veruda
  b)članova Školskog odbora Osnovne škole Tone Peruška
  c)članova Školskog odbora Škole za odgoj i obrazovanje
  d)članova Školskog odbora Osnovne škole Stoja
  e)članova Školskog odbora Osnovne škole Kaštanjer
  f)članova Školskog odbora Osnovne škole Veli Vrh
  g)članova Školskog odbora Osnovne škole Centar
  h)članova Školskog odbora Osnovne škole Vidikovac
  i)članova Školskog odbora Osnovne škole Šijana
  j)članova Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
  k)članova Školskog odbora Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju investicije - izgradnje Osnovne škole Veli Vrh
 10. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Pule (financiranje izgradnje OŠ Veli Vrh)
 11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 12. Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra