2007. godina

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 28. kolovoza 2007. godine, s početkom u 17,00 satiu Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća od 08.08.2007.
  3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, postupanju s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pula Parkinga d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parkinga d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. ožujka 2007. godine
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
  6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
  7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod d.o.o. Pula u 2006. godini i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod d.o.o. Pula sa sjednice održane 24. svibnja 2007. godine
  8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom Plinara d.o.o. Pula u poslovnoj 2006. godini
  9. Donošenje Rješenja o razrješenju (Mario Putinja) i imenovanju (Tarčizio Bastijanić) člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodartvo i stambene odnose