Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 14. prosinca 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 24.11.2009.godine
 3. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu
 5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, sportu i tehničkoj kulturi Grada Pule u 2010. godini
 8. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Puleu 2010. godini
 9. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
 10. Donošenje Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača koji su obuhvaćeni Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule u 2010. godini
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 13. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 15. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju 2. faze gradskog stadiona "Aldo Drosina" Pula
 17. Donošenje:
  a) Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  b) Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
  c) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 18. Donošenje:
  a) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
  b) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
  c)