Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 30.01.2012.

U ponedjeljak, 30. siječnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje
  a) Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća od 12.12.2011.
  b) Skraćenog zapisnika sa 29. sjednice (tematske) Gradskog vijeća od 23.01.2012. godine
 3. Donošenje Program rada Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2012. godinu
 4. Donošenje
  a) Zaključka o usvajanju Planova zaštite i spašavanja
  b) Zaključka o prihvaćanju Plana civilne zaštite
 5. Donošenje Odluke o prijenosu osnovnih sredstava
 6. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "ICI Istra cement International"
 7. Donošenje Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Pula
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnih smjernica - prostorno uređenje područja Lungo mare
 12. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Vilson Kristaj)
 13. Donošenje Odluke o sklapanju prethodne nagodbe i ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta - SBE Rijeka d.o.o.
 14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na tekst izmjena Društvenog ugovora društva Plinara d.o.o.
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula