Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 23. ožujka 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća od 27.01.2011. godine
 3. Donošenje Povelje o nenasilju
 4. Donošenje:
  a)Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2011. godini (Herman Buršić)
  b)Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2011. godini (Mikela Ristoski)
  c)Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2011. godini (HRT - Radio Pula)
  d)Odluke o dodjeli Povelje Počasni građanin Grada Pule u 2011. godini (Gualtiero Mocenni)
 5. Donošenje:
  a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
  c) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
  d) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 6. Donošenje:
  a) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
  b) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 7. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o.
 8. Donošenje Odluke o sudjelovanju u preoblikovanju Nogometnog kluba "Istra 1961" Pula
 9. Donošenje:
  a) Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Pula Sport za zaključenje Ugovora o pravu korištenja sportske građevine
  b) Odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala NK "ISTRA 1961" u prvom krugu upisa i uplate dionica
  c) Odluke o pokretanju postupka preuzimanja tražbina Republike Hrvatske prema NK "Istra 1961" Pula
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2010. godini
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pulu

Uvid u cjeloviti materijal za točku 8. predloženog dnevnog reda "Donošenje Odluke u sudjelovanju u preoblikovanju Nogometnog kluba "Istra 1961" Pula", može se izvršiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (kontakt osoba: pročelnik Erik Lukšić, tel. 371 930)