Gradsko vijeće

Predsjednica Gradskog vijeća

Nezavisna vijećnica

Marija Marković Nikolovski
E-mail: marija.markovicnikolovskigv@gmail.com