Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

116. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

116. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 08. siječnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 115. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2009. godinu (34. Susreti na dragom kamenu)
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Plinara d.o.o. Pula za dopunu predmeta poslovanja
 4. Donošenje Zaključka o davanju punomoći u postupku izmjena i dopuna dozvola za prometnicu "Veli Vrh - Riječki gat" u Puli
 5. Donošenje Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi i dodjeljivanja nekretninama statusa javnog dobra u općoj upotrebi s naznakom vlasništva Grada Pule
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor investitora i strateškog partnera radi izgradnje podzemnog garažnog i poslovnog objekta - lokacija "Karolina"u Puli
 7. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Peplenak Franc
 8. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Rebernjak Dragan i Amalija
 9. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Starčić Mladen
 10. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Kalčić Damir
 11. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Duran d.d. iz Pule
 12. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev zakupnika Grada Pule, ANT-COM d.o.o. iz Pule, za povrat uplaćene pričuve
 13. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom (Dorić Suzana)
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o sklopljenim ugovorima temeljem Odluke o davanju na uporabu javnih površina za postavljanje elemenata urbane opreme, Klasa: 022-05/07-01/885 od 06. prosinca 2007. godine
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o sudjelovanju Proračuna Grada u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
 17. Donošenje Odluke o otpustu duga za Udrugu Multimedijalni centar Luka
 18. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe - Udruga Multimedijalni centar Luka, Istarska br. 30 iz Pule
 19. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Put za groblje 3, u Puli
 20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Valelunga 20, u Puli
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Industrijska 9, u Puli