Socijalna i zdravstvena skrb

Monitoring program

U sklopu Programa zdravstvene zaštite za 2009. godinu, kao djela Programa rada Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi se pet monitoring programa:

 • Program praćenja sadržaja metala (olovo, kadmij) u voću i povrću u prometu,
 • Program praćenja mikrobiološke ispravnosti hladnih i gotovih jela (miješane salate) u prometu,
 • Program praćenja mikrobiološke ispravnosti i sadržaja metala (olovo, kadmij, arsen, živa) u školjkašima u prometu,
 • Program praćenja sadržaja kofeina u osvježavajućim bezalkoholnim pićima tipa «Cola» i bezalkoholnim pićima tipa«Energy drink» (s povećanom kolićinom kofeina i drugim dodacima) u prometu
 • Program praćenja mikrobiološke ispravnosti nezapakiranog sušenog voća i sadržaja konzervansa (sumpornog dioksida, sorbinske i benzojeve kiseline) U u pakiranom sušenom voću u prometu

Nadalje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provode se sljedeći programi:

 • Program praćenja kakvoće zraka
 • Program analizte kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području grada

PROGRAM PRAĆENJA SADRŽAJA METALA (OLOVO, KADMIJ) U VOĆU I POVRĆU U PROMETU

Voće i povrće visoko su zastupljeni u prehrani stanovništva našeg područja. Zbog sve veće onečišćenosti okoliša, voće i povrće, izloženo je zagađenju teškim metalima (olovo, kadmij). Cilj programa je ispitati prisutnost toksičnih metala u voću i povrću, upoznati potrošača sa zdravstvenom ispravnosti navedenih namirnica te indirektno pratiti stupanj onečišćenja okoliša. Rezultati analiza se tumače sukladno Pravilniku o toksinima, metalima i metaloidima te drugim štetnim tvarima koje se mogu nalaziti u hrani (NN 16/05).

PROGRAM PRAĆENJA MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI HLADNIH GOTOVIH JELA (MIJEŠANE SALATE) U PROMETU

Hladna gotova jela sve češće se nude u prometu, a zbog užurbanog tempa življenja sve više konzumiraju tijekom čitave godine. Kod same pripreme ima dosta ručne obrade, hrana je lako kvarljiva (nema termičke obrade), često se u trgovinama prodaje u neoriginalnom - rinfuza pakovanju što može biti uzrok naknadnoj kontaminaciji te predstavljati rizik po zdravlje ljudi. Rezultati analiza se tumače sukladno Pravilniku o mikrobiološkim standardima za namirnice (NN 46/99, 20/01, 40/01, 125/03, 32/04) i Pravilniku o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08).

PROGRAM PRAĆENJA MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI I SADRŽAJA METALA (OLOVO, KADMIJ, ARSEN, ŽIVA) U ŠKOLJKAŠIMA U PROMETU

Mikrobiološka ispravnost školjkaša ovisi o kvalititeti vode u kojoj se školjke uzgajaju te o načinu čuvanja do prodaje. Školjke su filtratori, te kao takve akumuliraju kemijske i mikrobiološke agense iz vode, koji se uz neadekvatno čuvanje mogu povećati i predstavljati rizik po zdravlje korisnika. Također, teški metali iz vode akumuliraju se u mesu školjkaša, te kao takvi predstavljaju rizik po ljudsko zdravlje. Cilj programa je praćenje mikrobioloških parametara i sadržaja toksičnih metala u školjkašima, upoznati potrošača sa rezultatima, podići nivo ispravnosti školjkaša. Rezultati analiza se tumače sukladno Pravilniku o mikrobiološkim standardima za namirnice (NN 46/94, 20/01, 40/01, 125/03, 32/04) i Pravilniku o mikrobiološkim kriterijima za hranu ( NN 74/08), Pravilniku o toksinima, metalima i metaloidima te drugim štetnim tvarima koje se mogu nalaziti u hrani (NN 16/05).

PROGRAM PRAĆENJA SADRŽAJA KOFEINA U OSVJEŽAVAJUĆIM BEZALKOHOLNIM PIĆIMA TIPA «COLA» I BEZALKOHOLNIM PIĆIMA TIPA «ENERGY DRINK» (S POVEĆANOM KOLIČINOM KOFEINA I DRUGIM DODACIMA) U PROMETU

Bezalkoholna pića uglavnom konzumira mlađa populacija, te je potrebno pratiti te upozoravati na moguće štetne posljedice po zdravlje koje mogu nastati prekomjernim i nepravilnim unosom kofeina iz pića tipa "cola i energy drink". Rezultati analiza se tumače sukladno Pravilniku o hrani za posebne prehrambene potrebe ( NN 81/04, 78/08).

PROGRAM PRAĆENJA MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI NEZAPAKIRANOG SUŠENOG VOĆA I SADRŽAJA KONZERVANSA (SUMPORNOG DIOKSIDA, SORBINSKE I BENZOJEVE KISELINE) U PAKIRANOM SUŠENOM VOĆU U PROMETU

Na tržištu je sve veća ponuda sušenog nepakiranog voća, putem samoposluživanja, što zasigurno nije higijenski najprikladniji način prodaje, dok uporaba konzervansa je sve učestalija u težnji za povećanjem trajnosti proizvoda. Obzirom na suvremene trendove, suho voće je sve zastupljenije u svakodnevnoj prehrani, a time je značaj zdravstvene ispravnosti ovih namirnica sve veći. Rezultati analiza se tumače sukladno Pravilniku o mikrobiološkim standardima za namirnice (NN 46/94, 20/01, 40/01, 125/03, 32/04) i Pravilniku o prehrambenim aditivima ( NN 81/08).

ANALIZA KVALITETE PREHRANE I HIGIJENSKO SANITARNI NADZOR U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

U sklopu ovog programa vrši se nadzor nad vrtićima s centraliziranom pripremom hrane i vrtićkim odjeljenjima s ambulantnom dostavom hrane mjerama: higijenskog nadzora, pračenja čistoće u kuhinji, analize obroka na zdravstvenu ispravnost, analize cjelodnevnog obroka na biološku vrijednost, računske analize dnevnog jelovnika i računske analize petodnevnog jelovnika. Kvaliteta obroka za starije prati se analizom cjelodnevnog obroka na biološku vrijednost. Navedene mjere provode se različitom dinamikom u toku jedne godine.
Ciljevi programa su: unapređenje prehrane u predškolskim ustanovama, zajedničko planiranje sa vrtićem na unapređenju prehrane i posredno djelovanje na vrtićko osoblje, roditelje i širu zajednicu. Očekivani rezultati su pravilna prehrana u predškolskim ustanovama i usvajanje pravilnih prehrambenih navika.

Dinamika nadzora u predškolskim ustanovama u vlasništvu Grada Pule:

a) nadzor nad vrtićima u kojima se vrši centralizirana priprema hrane (5 objekta):

 • higijenski nadzor - 1 x godišnje
 • uzimanje i analiza brisova čistoće u kuhinji te uzorkovanje i analiza obroka na zdravstvenu ispravnost - 4 x godišnje
 • uzorkovanje i analiza cjelodnevnog obroka na biološku vrijednost, računska analiza dnevnog jelovnika na dan uzimanja cjelodnevnog obroka te računska analiza petodnevnog jelovnika u tjednu koji prethodi obilasku - 4 x godišnje.

b) nadzor nad područnim odjeljenjima u kojima se hrana samo dijeli (18 objekata):

 • higijenski nadzor - 1 x godišnje
 • uzimanje i analiza brisova čistoće u kuhinji - 2 x godišnje.

PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA IMISIJSKIM POSTAJAMA VERUDA I RIVA

U sklopu programa u 2009. godini, kontinuirano će se pratiti 24-satne koncentracije sumpordioksida i dima svakodnevno i 24-satne koncentracije dušikdioksida tri puta tjedno na dvije mjerne postaje, Veruda i Riva.

Sukladno zakonskim propisima te cjelogodišnjim praćenjem navedenih parametara na područjima zastupanih mjernim stanicama utvrdit će se kategorija zraka u 2009. godini obzirom na te polutante. Mjerenja omogućavaju kategorizaciju područja na osnovu Zakona o zaštiti zraka (NN 178/04) i Uredbe o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05).

Cilj programa je praćenje kakvoće zraka putem imisijskih postaja na pokazatelje sumpordioksid, dušikoksid i dim.

Dokumenti