Obitelj i osobe starije dobi

Financijska pomoć građanima

Grad Pula, Upravni odjel za društvene djelatnosti
Pula, Sergijevaca 2,
Tel. 052/371-930
Pročelnica Elvira Krizmanić Marjanović
e-mail: elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr

Socijalnu skrb u gradu Puli omogućavaju prava utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pulekoja mogu ostvariti hrvatski državljani te stranci i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak na području Grada Pule sa prebivalištem na području Grada Pule. Za ostvarivanje pojedinih prava određeno je različito trajanje prijave prebivališta u Puli: trenutno prijavljeno prebivalište u gradu Puli(naknada za troškove stanovanja, prehrana u pučkoj kuhinji, smještaj u prihvatilište i jednokratna naknada za pogrebne troškove), najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjevaza ostvarenje prava kada je roditelj, skrbnik ili udomitelj korisnik pomoći za maloljetno dijete (novorođenačka potpora, pomoć u naravi za prehranu djece do 1 godine, subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende, produženog boravka u osnovnim školama, subvencija nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala te najmanje pet uzastopnih godina neposredno prije podnošenja zahtjevaza ostvarenje prava (novčana pomoć studentima, usluga pomoći u kući, subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu, pomoći umirovljenicima).

Novorođenačka potpora

Novorođenačka potpora dodjeljuje se roditelju povodom rođenja djeteta u iznosu od 1.000,00 kn za svako novorođeno dijete. Zahtjev se podnosi u roku od godine dana od rođenja djeteta uz uvjet da oba roditelja imaju prebivalište na području grada Pule najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava.

Pomoć za prehranu djece do 1 godine

Djetetu do jedne godine starosti iz obitelji/kućanstva s troje i više maloljetne djece, čiji prosječni mjesečni prihod iznosi do 1.000,00 kn, osigurava se pomoć u naravi u obliku paketa kojeg će dijeliti Gradsko društvo Crvenog križa Pula, po osnovu rješenja upravnog odjela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Novčana pomoć studentima

Pravo na novčanu pomoć ima student koji redovito pohađa visokoškolsku ustanovu i prvi put upisuje akademsku godinu, čiji je prosječni mjesečni prihod po članu obitelji do 1.250,00 kn i ako članovi obitelji nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine, ili dijela nekretnine, koja im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruje se za akademsku godinu, počevši od 1. listopada do 30. lipnja. Pravo na novčanu pomoć ne ostvaruje se za vrijeme apsolventskog staža.
Pomoć se određuje u mjesečnom iznosu od 800,00 kn studentu koji pohađa visokoškolsku ustanovu izvan mjesta prebivališta, te u iznosu od 400,00 kn studentu koji pohađa visokoškolsku ustanovu u Puli.

Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi.
Iznos naknade za troškove stanovanja odobrava se u mjesečnom iznosu do 400,00 kn samcu, 500,00 kn kućanstvu do tri člana te 600,00 kn kućanstvu od četiri i više članova. Ovi iznosi se uvećavaju za 250,00 kn korisnicima koji najam stana plaćaju u iznosu većem od 900,00 kn.

Subvencija nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala početkom školske godine ima učenik osnovne i srednje škole koji po prvi put pohađa razred, čiji roditelj/skrbnik ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nije ostvario pravo na potporu radi nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala po drugoj osnovi.

Subvencija učešća roditelja u cijeni predškolskog programa

Subvencioniranje učešća roditelja u cijeni predškolskih programa - Grad pomaže određenim kategorijama roditelja/skrbnika u podmirivanju troškova boravka učešća roditelja, ili njima povjerene djece, u predškolskim ustanovama koje su obuhvaćene Planom mreže vrtića u Gradu Puli i to mjesečno u visini od 20% do 100% cijene predškolskog programa ovisno o tome koje uvjete participacije ispunjavaju. Pravo na ovaj vid pomoći ostvaruju roditelji/skrbnici koji su:
-korisnici dječjeg doplatka
-kojima je rješenjem/odlukom nadležnog tijela dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi povjereno na čuvanje i odgoj
-kod kojih je utvrđen određeni stupnja invaliditeta
-koji su redovni studenti ili učenici
-koji predškolskim programom imaju obuhvaćeno dvoje i više djece

Subvencija troškova školskih marendi

Subvencija iznosi 40% cijene školske marende za djecu čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na dječji doplatak, odnosno financiranje troškova školske užine u cijelosti za dijete korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u Centru za socijalnu skrb Pula, za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu kojoj je utvrđena 80 postotna invalidnost, za djecu čiji roditelji imaju utvrđen određeni stupanj tjelesnog oštećenja čiji je prosječni mjesečni prihod do 3,3, osnovice.

Subvencija troškova produženog boravka

Subvencioniranje troškova produženog boravka u OŠ - u visini od 25% pune cijene koštanja produženog boravka u OŠ za djecu čiji su roditelji/skrbnici korisnici dječjeg doplatka.

Subvencija usluge pomoći u kući

Pravo na uslugu pomoći i njege u kući, u cijelosti na teret proračuna Grada Pule, može ostvariti osoba čiji je prosječni mjesečni prihod do 2.000,00 kn (samac) odnosno čiji je prosječni mjesečni prihod po članu obitelji do 1.700,00 kn a koja se zbog starosti, invaliditeta, težih trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ili težih privremenih promjena u zdravstvenom stanju dok ta privremena promjena traje, ne može sama, u svom stambenom prostoru, brinuti o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, niti su joj zadovoljavanje istih, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga, u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznici, ako to pravo ne može ostvariti na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba i ako nije vlasnik ili suvlasnik nekretnine koja joj ne služi za stanovanje.
Usluga se realizira kroz dva oblika skrbi: dostavom jednog gotovog obroka, dnevno, u stambeni prostor korisnika i pomoći i njegom u kući - koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabava namirnica, hranjenje korisnika, pripremu jednostavnijeg obroka, nabava lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad...i druge aktivnosti kojima se podiže kvaliteta života.

Subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu

Odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Navedeni korisnici učestvuju u cijeni pretplatne karte u visini od 20%, a preostali dio od 80% podmiruje Grad.
Dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv dali više od 75 puta za muškarce i 50 puta za žene vozna karta u javnom gradskom prijevozu subvencionira se u cijelosti.

Dopunska materijalna zaštita vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i članova njihovih obitelji

Ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Naknada se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice. Osnovica za utvrđivanje iznosa naknade za osobne korisnike iznosi 2.100,00 kuna a za članove obitelji 1.680,00 kn.

Pomoć umirovljenicima

Korisnicima mirovine čiji je prihod u posljednja tri mjeseca po članu obitelji iznosio do 1.850,00 kn, odnosno, ako se radi o samcu, do 2.100,00 kn, za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 400,00 kn, 500,00 ili 600,00 kn, ovisno o ispunjavanju propisanih prihodovnih cenzusa.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove

Jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika,državnog proračuna ili na drugi način,osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba obveznicima plaćanja istih čiji su prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji do 1.000,00 kn.