Zaštita djece i mladih

U Puli je za zaštitu djece i mladih osnovano niz udruga i organizacija. Najvažnije su sljedeće ustanove:

  • Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula
  • Društvo Naša djeca Pula - program Savjetovališta za djecu i mladež
  • Društvo Naša djeca Pula - otvoreni telefon
  • Humanitarna udruga Oaza 
  • Udruga Suncokret 
  • Udruga SOS telefon 
  • Mreža protiv nasilja - Sigurna kuća Istra
  • Socijalne akcije u mjesnim odborima


Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa PulaOsnovni zadaci Gradskog društva Crvenog križa Pula prvenstveno se odnose na provedbu programa unapređenja i zaštite zdravlja, dobrovoljnog davanja krvi, službe traženja nestalih osoba, organizaciju mladeži Crvenog križa, prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći te pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama. 

Prema Zakonu o Crvenom križu ("Narodne novine" RH br. 92/01) ova organizacija ima zakonsku osnovu za obavljanje niza djelatnosti i obvezuje jedinice lokalne i područne samouprave na njezino financiranje. Prema članku 14. navedenog Zakona jedinice lokalne i područne samouprave dužne su za djelatnost Crvenog križa izdvojiti od 0,7 do 2 % svojih proračunskih sredstava. 

Osiguravanjem potrebitih financijskih sredstava organizacija Crvenog križa stječe mogućnost realizacije kvalitetnijeg programa rada koji je potrebno koordinirati s ostalim nositeljima aktivnosti u djelatnosti socijalne skrbi u našem gradu, kao što su: Centar za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne skrbi, Patronažna služba, mjesni odbori, brojne udruge, Karitas, privredni subjekti, mediji i sl.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula služi se prostorom u vlasništvu Grada bez naknade, s procijenjenom godišnjom najamninom u iznosu od 56.688 kuna.

Društvo Naša djeca Pula - program Savjetovališta za djecu i mladežGrad Pula je još 2003. godine povjerio Društvu Naša djeca organizaciju Savjetovališta za djecu i mladež. Savjetovalište je sustav stručne savjetodavne pomoći namijenjen djeci i mladeži Grada Pule, njihovim roditeljima i osobama koje rade s djecom, radi unapređenja kvalitete života. Ciljevi Savjetovališta odnose se na prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladih, pružanje stručne pomoći žrtvama obiteljskog i drugog nasilja, prevladavanje socijalizacijskih i razvojnih problema. Trenutno su za provedbu programa u Savjetovalištu zaposlena dva stručna djelatnika (voditelj- psiholog i logoped), dok se prema potrebi angažiraju i drugi članovi stručnog tima, odnosno šest vanjskih suradnika. 

Zbog broja djece i mladih, mreže osnovnih i srednjih škola, nedovoljnog broja stručnih suradnika u školama, pomanjkanja ponude sličnih sadržaja u Puli, opravdana je potreba za daljnjim djelovanjem Savjetovališta, za što je neophodno osigurati financijska sredstva koja neće dovesti u pitanje dostignutu razinu usluge u 2007. godini.

Društvo Naša djeca Pula - otvoreni telefonUz program Savjetovališta za djecu i mladež koji je ugovorom Grad povjerio Društvu Naša djeca, prijavljeni programi Otvoreni telefon i Osmjeh djeteta (koji se provodi na Odjelu pedijatrije Opće bolnice Pula) vezani su uz primarnu prevenciju poremećaja u ponašanju djece, u najširem smislu. Otvoreni telefon uključen je u mrežu međunarodnih telefona za pomoć djeci, a djelatnošću njihovih aktivista osigurana je djeci dnevna mogućnost poziva i upita. Osim toga, značajne su aktivnosti Društva u sklopu ovog programa usmjerene na informiranje i osvješćivanje djece o njihovim pravima, što se ostvaruje kroz predavanja i radionice u osnovnim školama. 

Društvo Naša djeca Pula upotrebljava prostor u vlasništvu Grada bez naknade, a procijenjena godišnja najamnina je 33.480 kuna.

Humanitarna udruga Oaza Udruga djeluje na području Istarske županije, podržava udomiteljstvo kao najprimjereniji oblik zbrinjavanja djece bez roditeljske skrbi, potiče osnivanje obiteljskih domova, omogućava rješavanje statusa udomitelja kroz njihovo zapošljavanje u udruzi, provodi grupni rad s udomiteljima i štićenicima, potiče kontakte s obiteljima djece. Također humanitarno pomaže djeci i udomiteljskim obiteljima zbog nedostatnih sredstava iz državnog proračuna koje obitelji ostvaruju kroz udomiteljsku naknadu. Udrugu je potrebno poticati na što kvalitetniju suradnju s mjerodavnim centrima za socijalnu skrb. Program udruge sufinancira Grada Pula više godina.

Udruga Suncokret Već više godina Grad sufinancira programe Udruge, a za 2007. godinu predviđeno je sufinanciranje projekata Most (usmjeren na povezivanje osoba s posebnim potrebama s drugim sustavima obrazovanja) i Lakše kroz školu (usmjeren je ciljano djeci i mladima iz rizičnih sredina s naglašenim preventivnim karakterom). Udruga ima razvijenu suradnju s pulskim školama, Centrom za socijalnu skrb, Savjetovalištem i visokoškolskim ustanovama. Svojim aktivnostima u navedenim projektima, kroz zajedničke aktivnosti, pomoć u učenju i socijalizacijsko kreativne radionice, doprinijet će senzibiliziranju zajednice za osobe s posebnim potrebama te razvoju niza pozitivnih vještina kod djece, poboljšanju komunikacije i verbalnog izražavanja, postizanju uspjeha u školi i smanjenju međusobnog nasilnog komuniciranja.

Za prostor, koji Udruga koristi u bivšoj vojarni Karlo Rojc, iz gradskog proračuna, na poziciji Upravnog odjela za kulturu, podmiruju se režijski troškovi u iznosu od 8.460,36 kune godišnje.

Udruga SOS telefon Program rada SOS telefona realiziraju volonteri pružanjem savjetodavnih usluga na dežurnom telefonu. Kontinuirano se organiziraju dodatne edukacije volontera i edukacije novih volontera. Udruga surađuje s drugim srodnim institucijama u Puli koje se u svom djelokrugu bave obiteljskom problematikom.

Savez udruga u osnivanju Mreža protiv nasilja - Sigurna kuća IstraSavez udruga prijavljuje program Mreže protiv nasilja - skloništa i prihvatilišta za žene žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća Istra. Uz Centar za građanske inicijative, u sklopu Saveza su Udruga žena Pula i Homo Pula. Program je usmjeren na otvaranje prihvatilišta i skloništa u Istri u kojima će se sklanjati žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja. Nakon formiranja mreže protiv nasilja, otpočele su aktivnosti otvaranja skloništa i prihvatilišta na različitim lokacijama, a tijekom 2006. osiguran je za tu namjenu i prikladan stambeni prostor u Puli na tajnoj lokaciji. Nadalje, provodit će se edukacija stručnog tima, uspostavljanje suradnje s relevantnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave. Program je planiran sustavno i dugoročno, a njegova realizacija ovisi o podršci županije, gradova i općina. Zbog opsega i intenziteta nasilja u obiteljima u našem gradu (podaci o broju prijava iz Policijske uprave, podaci o intervencijama kod obitelji s narušenim odnosima i zlostavljanjem iz Centra za socijalnu skrb), sufinanciranjem ovog programa utjecat će se na ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja i na provođenje drugih mjera radi njegovog suzbijanja (edukacija, razvoj tolerancije, povećanje osjetljivosti zajednice, stručna podrška i dr.). 

Socijalne akcije u mjesnim odborimaProgram socijalno-zdravstvenih akcija u mjesnim odborima provodi se od 2006. godine jer je upravo na razini mjesnih odbora (najneposrednije u zajednici) moguće neposredno uočiti potrebe najugroženijih građana te koristeći se postojećim resursima u mjesnim odborima i stručnim službama predložiti primjerene oblike materijalne zaštite.

Imenovani koordinatori, odnosno komisije za provedbu socijalnih ili zdravstvenih aktivnosti i u 2007. godini ovlašteni su za suradnju s Centrom za socijalnu skrb i Patronažnom službom IDZ-a, Crvenim križem i drugim predstavnicima civilnog društva, te koordinaciju aktivnosti do upućivanja zahtjeva za isplatu potrebnih sredstava u mjerodavnom upravnom odjelu.

Osnivanje Obiteljskog centra Istarske županijeZakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (nastavno u tekstu Zakon, "Narodne novine" RH br. 44/06) uređuje se mogućnost osnivanja obiteljskih centara, koja se osnivaju za područje jedne županije rješenjem ministarstva mjerodavnog za obitelj.

Člankom 80.b Zakona određuju se poslovi koji ulaze u djelokrug rada obiteljskog centra, što se među ostalim odnose i na rad na poremećajima u ponašanju i ovisnosti kod djece i mladeži kroz savjetovališno-terapijski rad s roditeljima i djecom; pružanje savjetovališno-terapijske pomoći i podrške djeci, mladeži i odraslima koji su žrtve zanemarivanja i zlostavljanja u obitelji ili društvu te rad s članovima njihovih obitelji; pružanje individualne savjetovališne pomoći mlađim punoljetnim osobama na prevladavanju problema socijalizacije i uspješnom prihvaćanju životnih i radnih obveza. 

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dopisom je izvijestilo Kabinet župana Istarske županije i Kabinet gradonačelnika Grada Pule da se očekuje od Istarske županije i Grada Pule prepoznavanje potrebe i važnosti osnivanja obiteljskog centra. Istodobno je istaknuto da je iz državnog proračuna za potrebe osnivanja i rada obiteljskog centra na području Istarske županije u 2007. godini planiran iznos od 1.148.000 kuna namijenjen za zapošljavanje šest djelatnika, pripadajuće materijalne troškove i nabavu opreme. Od suosnivača mjerodavno ministarstvo očekuje osiguranje primjerenog prostora (prostor sukladan uvjetima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnice obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga) te participiranje u razvoju i sufinanciranju primarnih i sekundarnih programa rada obiteljskog centra.

Grad Pula se u skladu s navedenim, a budući da je na razini struke prepoznata iznimna važnost stvaranja institucionalnih pretpostavki za razvoj usluga primjerenih potrebama današnje i buduće obitelji, može naći u ulozi ravnopravnog partnera - suosnivača Obiteljskog centra Istarske županije zajedno s Istarskom županijom, prema osnivaču - resornom ministarstvu. U tom slučaju potrebno je, kako je već istaknuto, pronaći odgovarajući prostor te zaključiti trojni ugovor o osnivanju s ministarstvom i Istarskom županijom.

Detaljnije pojašnjenje uvjeta osnivanja Obiteljskog centra Istarske županije očekuje se na najavljenom sastanku u ministarstvu.

Intervencije u socijalnom programu Potrebno je ukazati na specifičnost područja socijalne skrbi i neophodnu mogućnost interveniranja Upravnog odjela u izvanrednim situacijama koje se ne mogu predvidjeti, pa se time za te okolnosti ne mogu planirati sredstva za ustanove ili udruge čiji se programi sufinanciraju kroz gradski proračun. Sredstva na toj poziciji proračuna namijenjena su intervencijama kod težih socijalno-zdravstvenih ili stambenih problema, obiteljskih tragedija i drugih nepovoljnih situacija.