Obavijesti

10/01/2024

Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnih vijeća Grada Pule-Pola

Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnih vijeća Grada Pule-Pola

Grad Pula-Pola objavio dana 10.01.2024. godine Javni za predlaganje kandidata za članove Kulturnih vijeća Grada Pule-Pola kojim se pozivaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge fizičke i pravne

osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i

obrazloženih prijedloga kandidata za članove:

 • Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • Kulturnog vijeća za likovnu umjetnost,
 • Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo,
 • Kulturnog vijeća za scensku, dramsku i filmsku umjetnost,
 • Kulturnog vijeća za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
 • Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Mandat člana Kulturnog vijeća je četiri godine.

Rok za dostavu prijedloga je do 09.02.2024. godine, a podnosi se u zatvorenoj omotnici

na adresu:

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za kulturu, Sergijevaca 2/2, 52100 Pula s naznakom: „Javni poziv za predlaganje

kandidata za članove Kulturnih vijeća Grada Pule-Pola – Ne otvaraj“

Kulturna vijeća Grada Pula – Pola osnovana su kao stručna savjetodavna tijela za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi:

 • ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti,
 • praćenja i razmatranja stanja u području za koje su osnovana,
 • davanja prijedloga za poticanje razvitka i unaprjeđenja područja za koja su osnovana,
 • predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje,
 • stručnog vrednovanja programa i projekata u kulturi te predlaganja Programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Pule – Pola,
 • davanja stručnih podloga i mišljenja.

Vijeća u svom radu:

 • stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na javni poziv,
 • evaluiraju programe i projekte uvrštene u Program javnih potreba u kulturi,
 • predlažu kriterije za vrednovanje programa i projekata,
 • razmatraju mjere za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma u području iz svoje nadležnosti te predlažu mjere za njihovo unaprjeđenje,
 • posebnu pozornost posvećuju promicanju potreba u kulturi svih manjina, marginaliziranih i ranjivih skupina društva i njihovo stvaralaštvo te potiču promicanje dijaloga, kulturne raznolikosti i uključivosti.

Odluku o imenovanju člana Kulturnog vijeća donosi Gradonačelnik.